REKLAMA

POZBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-05-01 00:25
publikacja
2021-05-01 00:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_POZBUD_S.A._2021_04_30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POZBUD_31122020_SSF_Sprawozdanie_z_badania_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POZBUD_SSF_31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_POZBUD_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_POZBUD_S.A._sprawozdan_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_POZBUD_S.A._dot._KARN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ws_wyboru_audytora_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ws_rzetelnosci_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
II. PLN PLN EUR EUR
III. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193 746 197 009 43 303 45 797
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 843 24 652 10 246 5 731
V. Zysk (strata) brutto 39 641 16 449 8 860 3 824
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 28 712 11 829 6 417 2 750
VII. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 28 712 11 829 6 417 2 750
VIII. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
IX. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
X. Wybrane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. PLN PLN EUR EUR
XII. Aktywa razem 524 207 359 790 113 593 84 487
XIII. Rzeczowe aktywa trwałe 129 014 116 669 27 957 27 397
XIV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 25 451 24 836 5 515 5 832
XV. Należności krótkoterminowe 64 967 40 675 14 078 9 552
XVI. Należności długoterminowe 1 524 1 004 330 236
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 207 897 139 952 45 050 32 864
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 94 399 69 034 20 456 16 211
XIX. Kapitał własny 221 910 150 803 48 087 35 412
XX. Kapitał zakładowy 44 837 26 774 9 716 6 287
XXI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019
XXII. PLN PLN EUR EUR
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 827 5 648 7 337 1 313
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -509 -7 483 -114 -1 740
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 346 -19 847 -1 865 -4 614
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 23 971 -21 682 5 358 -5 040
XXVII. Liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXVIII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXIX. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769 26 774 179 44 836 769 26 774 179
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,64 0,44 0,14 0,10
XXXI. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,64 0,44 0,14 0,10
XXXII. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,64 0,44 0,14 0,10
XXXIV. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,64 0,44 0,14 0,10
XXXV. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXVI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XXXVII. PLN PLN EUR EUR
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,95 5,63 1,07 1,32
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,95 5,63 1,07 1,32
- z działalności kontynuowanej (PLN)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa POZBUD S.A. 2021 04 30-sig.pdfList Prezesa POZBUD S.A. 2021 04 30-sig.pdf List Prezesa Zarządu POZBUD S.A.
POZBUD_31122020_SSF_Sprawozdanie z badania_podpisane.pdfPOZBUD_31122020_SSF_Sprawozdanie z badania_podpisane.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF na dzień 31.12.2020
POZBUD_SSF 31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdfPOZBUD_SSF 31.12.2020_30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe GK POZBUD za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK POZBUD 2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK POZBUD 2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu POZBUD S.A. z działalności Grupy POZBUD za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej POZBUD S.A. sprawozdań za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej POZBUD S.A. sprawozdań za rok 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej POZBUD S.A. dot. KARN 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej POZBUD S.A. dot. KARN 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania KARN
Oświadczenie ws wyboru audytora 30.04.2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie ws wyboru audytora 30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie ws rzetelności 30.04.2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie ws rzetelności 30.04.2021-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-04-30 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
2021-04-30 Andrzej Raubo Wiceprezes Zarządu Andrzej Raubo


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Komer Prezes Zarządu SWGK Księgowość Sp. z o.o. Wojciech Komer
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki