REKLAMA

POZBUD S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny.

2020-10-30 20:19
publikacja
2020-10-30 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, informuje o zawarciu w dniu 30 października 2020 roku aneksu do zawartej w dniu 31 lipca 2017 roku z SGB - Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Bank) umowy o kredyt inwestycyjny w kwocie 50.000.000 zł ( dalej Umowa).
Aneks zmienia warunki Umowy m.in. w zakresie harmonogramu spłaty kredytu. Istotne warunki Umowy po zawarciu aneksu:
a) kredyt udzielony jest na okres od dnia 31 lipca 2017 roku do 30 lipca 2025 roku,
b) pozostała do spłaty kwota kredytu nastąpi w dwóch ratach miesięcznych w kwocie 1.500.000,00 zł każda, płatnych do dnia 30 listopada i 31 grudnia 2020 roku, oraz 20 równych ratach po 1.000.000 zł każda, płatnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego każdy kwartał kalendarzowy, w okresie od 31 marca 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku,
c) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią głównie:
a. hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł zabezpieczająca kapitał kredytu, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizje i opłaty z tytułu kredytu oraz przyznane koszty postępowania:
•wpisana na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa, z równym pierwszeństwem z hipotekami na rzecz banku współfinansującego Spółkę, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności nieruchomości położonych w Słonawach oraz prawie własności nieruchomości położonej w Mrowinie,
•oraz wpisana na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Grzywnie,
b.cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu - do wartości wynikającej z udziału Banku w finansowaniu Spółki,
c. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na wskazanym w Umowie rachunku bieżącym Spółki,
d. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Spółkę.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-10-30 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki