REKLAMA

POZBUD S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

2021-07-13 13:09
publikacja
2021-07-13 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21_07_12_Pozbud_Tekst_jednolity_statutu_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że powziął informację o wpisaniu w dniu 12 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2021 roku uchwałą nr 20/2021.
Tym samym, z dniem 12 lipca 2021 roku treść Statutu Spółki uległa zmianie w sposób następujący:
a) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:
„Spółka może używać skrótu firmy: POZBUD S.A.”

b)do § 3 Statutu Spółki dodany został ust. 4, 5, 6 i 7 o następującej treści:

4. „Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
6. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
7. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.”

c) § 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:

„3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

d) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej POZBUD S.A”
e)do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. n) i o) o następującej treści:

„n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,
o) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.”

f) w §17 ust. 1 zostały usunięte lit. ł) i m).

Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający m.in. zmiany, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
21 07 12 Pozbud Tekst jednolity statutu spółki.pdf21 07 12 Pozbud Tekst jednolity statutu spółki.pdf Tekst Statutu ze zmianami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-07-13 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki