REKLAMA

POZBUD S.A.: Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.

2021-06-16 08:29
publikacja
2021-06-16 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje, że podjął w dniu 15 czerwca 2021 roku uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania polityki dywidendy o następującej treści:

„Nadrzędnym celem Zarządu POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez:
• rozwój Grupy Kapitałowej POZBUD, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy,
• politykę wypłaty dywidendy.

Intencją Zarządu jest, aby akcje Spółki były postrzegane przez rynek finansowy jako stabilna inwestycja
o charakterze długoterminowym.

Zarząd POZBUD S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 66% zysku netto Spółki, przy założeniu że relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła mniej niż 4,0 oraz udział kapitałów własnych w aktywach Spółki, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie będzie niższy niż 50%.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez POZBUD S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę również sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz ocenę perspektyw Grupy Kapitałowej POZBUD w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, z uwzględnieniem jej planów inwestycyjnych, w tym potencjalnych akwizycji.

Wypłata dywidendy może być realizowana w dwóch częściach: w formie zaliczki (w wysokości zatwierdzonej przez organy Spółki) w danym roku obrotowym oraz pozostała część - po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-06-16 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki