REKLAMA

POZBUD S.A.: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

2021-04-27 20:23
publikacja
2021-04-27 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”, „Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych od roku działań reorganizacyjnych Spółki, w wyniku dokonanej analizy rynku zlecił do ponownych wycen nieruchomości należące do Spółki, a nie znajdujące przydatności w bieżącej działalności operacyjnej.
Przedstawione operaty szacunkowe ujawniły istotne różnice w dotychczas ujmowanych w księgach wartościach nieruchomości. Badanie wcześniejszych operatów szacunkowych wykonanych w latach poprzednich wykazało, że odchylenia w zakresie wartości nieruchomości mogą wynikać z błędnych założeń do tychże operatów, w szczególności przyjętej lokalizacji nieruchomości w transakcjach porównywalnych oraz przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wykonane bieżące operaty należy przyjąć jako właściwe zarówno w odniesieniu do ich bieżącej wartości jak i wartości w okresie kilku ostatnich lat. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości godziwej następujących nieruchomości:
1) Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mrowino:
a. Dotychczasowa wartość bilansowa: 9,0 mln zł;
b. Wartość bilansowa bieżąca: 2,6 mln zł;
2) Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Grzywna koło Torunia:
a. Dotychczasowa wartość bilansowa: 13,9 mln zł;
b. Wartość bilansowa bieżąca: 3,8 mln zł;
Łączna wartość odpisów wynosi 16,5 mln złotych. Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i w całości obciążają wyniki lat ubiegłych.

W związku z przeprowadzoną analizą posiadanych aktywów trwałych w budowie, Zarząd Emitenta ustalił, że część poniesionych nakładów nie stanowi aktualnie wartości użytkowej dla Spółki i podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego ich wartość. Przedmiotowe nakłady dotyczyły w szczególności nakładów na modernizację hali produkcyjnej, zakupionej linii do obróbki elementów aluminiowych oraz zakupu ścianek ekspozycyjnych. Dotychczasowa wartość bilansowa wyżej wymienionych nakładów na aktywa trwałe wynosiła 2,7 mln złotych, a po dokonaniu odpisu ich wartości wynosi 44 tys. zł.
Ze względu na fakt, że przedmiotowe nakłady zostały poniesione w latach poprzednich i od dłuższego czasu nie były dokonywane dodatkowe ich zwiększenia, Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu stosownego odpisu i obciążeniu w całości wyników z lat ubiegłych.
Dokonany odpis ma charakter księgowy.

Zarząd spółki przeprowadził analizę posiadanych należności, w efekcie czego postanowił dokonać odpisu aktualizującego ich wartość w wysokości 2,25 mln zł. Przedmiotowe wierzytelności były istotnie przeterminowane, a ich termin płatności mijał w latach ubiegłych, natomiast założenia przyjęte w poprzednich latach dotyczące prawdopodobieństwa ich spływu były błędne. Dlatego też Zarząd Emitenta postanowił, iż przedmiotowy odpis obciąży wynik z lat ubiegłych. Dokonany odpis ma charakter niepieniężny.

Zarząd Emitenta zidentyfikował potrzebę wprowadzenia wyżej opisanych korekt w ramach procesu sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i są one obecnie przedmiotem badania przez audytora.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-04-27 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki