POLWAX S.A.: Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki

2019-06-11 15:48
publikacja
2019-06-11 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się
od egzekwowania zobowiązań Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa”).
Bank zobowiązał się wobec Spółki, że w okresie do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania Spółki przez Bank, jednak nie krócej niż do dnia 31 lipca 2019 r. („Okres Obowiązywania”), do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z Umowy Kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw Banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń Banku w sposób inny niż przewidziany Umową.
Bank będzie udostępniał finansowanie wynikające z Umowy Kredytowej w granicach limitu kredytowego, a w szczególności nie będzie blokować Spółce żadnych środków pieniężnych, będzie umożliwiał korzystanie z Kredytu Wieloproduktowego, w tym będzie udostępniał środki na kolejne wykorzystanie w ramach Kredytu. W Okresie Obowiązywania, Bank będzie wystawiał Gwarancje i Akredytywy w granicach limitu, jaki Umowa Kredytowa przewiduje.
Spółka zobowiązała się m.in.: (i) w Okresie Obowiązywania powstrzymać się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej oraz trzeciej transzy, (ii) do przedstawienia, w określonych w Umowie terminach, wyników analiz dotyczących wykonania Projektu Future, harmonogramu zakończenia realizacji Projektu Future wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów Projektu Future, (iii) opublikować prospekt emisyjny dla planowanej emisji akcji serii E do dnia 20 lipca 2019 roku.
Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Spółkę jej postanowień.
Strony zobowiązały się do dołożenia najwyższej staranności oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji celem zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania Spółki przez Bank do dnia 31 lipca 2019 roku.
Wcześniejsze uzgodnienia Stron ustalające przejściowe zasady współpracy pomiędzy Bankiem, a Spółką były uregulowane Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2019 roku (raport bieżący nr 19/2019), aneksowanym w dniu 26 kwietnia 2019 roku (raport bieżący nr 30/2019).
Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-06-11 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki