3,0100 zł
-0,17% -0,0050 zł
Polwax S.A. (PWX)

Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją – wybór Inżyniera Kontraktu.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją – wybór Inżyniera Kontraktu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 r. zawarł ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. z siedzibą w Katowicach umowę na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją prowadzoną pod nazwą: „Dokończenie budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.” („Umowa”) na czas określony do dnia 31 stycznia 2020 r. z możliwością jej dalszego przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji Inwestycji.

Przedmiotem zawartej Umowy jest w szczególności:
a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
b) pełnienie funkcji Doradcy Technicznego wobec Banku finansującego, tj. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach,
c) pełnienia funkcji konsultacyjnej dla Spółki w związku ze wszystkimi technicznymi aspektami prowadzonej Inwestycji.

Odstąpienie od poprzedniej umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu Spółka komunikowała raportem 52/2019 z 1 sierpnia 2019 roku.

W związku z tym, iż w okresie obowiązywania zawartej Umowy obecność Inżyniera Kontraktu na terenie budowy będzie związana z prowadzonymi pracami zabezpieczającymi, zastosowano rozliczenie według stawki godzinowej płatne na podstawie zleceń składanych według bieżących potrzeb Spółki. Zarząd szacuje, że wartość umowy do dnia 31.01.2020 może wynieść około 250 tys. zł.

Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody (bez utraconych korzyści) będące bezpośrednim następstwem nienależytego wykonania lub zaniechania swoich obowiązków objętych Umową do wysokości łącznej sumy należnego mu wynagrodzenia. Ponadto, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady wytworzonych w ramach Umowy utworów w terminie 1 roku licząc od dnia dostarczenia utworu.
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Inżynier Kontraktu wystawi bezwarunkową płatną na pierwsze żądanie gwarancje bankową na kwotę 50 000 złotych.
Na rzecz Spółki zastrzeżone zostały kary umowne za niewłaściwe wykonanie poszczególnych zobowiązań przez Inżyniera Kontraktu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Spółka zastrzegła sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
Umowa została zawarta po uprzedniej akceptacji jej postanowień umownych oraz załączników przez Bank finansujący, tj. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach zgodnie z warunkami zawartej umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-11-21 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.