REKLAMA

POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

2022-06-15 16:06
publikacja
2022-06-15 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 15.06.2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zatwierdziło powołanie pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
Spółka informowała o powołaniu pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. raportem bieżącym nr 17/2021 w dniu 01.12.2021 roku.
Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki przez nowego Członka Rady Nadzorczej:
Pan Adam Łanoszka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość (rok ukończenia 1999). Ukończył także na tej samej uczelni w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy w ASO (nr 93/2011) wydany w 2011 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004) uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pan Adam Łanoszka rozpoczął swoją karierę w segmencie finansowym w Telekomunikacji Polska S.A., w której przez 10 lat był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego, będąc odpowiedzialny za płynność finansową spółki. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z instytucjami rynku finansowego: w latach 2010 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Domu Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., pełnił również w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finanse Sp. z o.o. oraz w tym samym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Venturion Investment Fund S.A. W latach 2008 – 2010 doradzał Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Od marca 2022 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Prymus S.A.
Pan Adam Łanoszka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Invest Consulting S.A a także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. od 2013 roku do lutego 2022. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Mr Hamburger S.A. (od 2014 roku), Gamrat S.A. (od 2018 roku) i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z rynkiem kapitałowym.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Łanoszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Adam Łanoszka nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2022-06-15 Jarosław Świć Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki