POLWAX S.A.: Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.

2019-11-13 18:22
publikacja
2019-11-13 18:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2019, Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał raport z badań określających stan środowiska gruntowego na terenie części działki nr 3762/70, położonej na terenie LOTOS Terminale w Czechowicach – Dziedzicach (”Raport”). Zgodnie z treścią Raportu stwierdzono występowanie zanieczyszczonych gruntów w przypowierzchniowej warstwie na głębokości 0-0,25 m. p.p.t. Szacowana powierzchnia zanieczyszczenia wynosi ok. 1000m2, a ilość gruntu niespełniającego określonych norm ok. 450 Mg. W ramach wniosków z Raportu wskazano zalecenie, iż powinna na zanieczyszczonym obszarze zostać przeprowadzona remediacja gruntu w oparciu o Projekt Planu Remediacji zatwierdzony prawomocną decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Mając powyższe na względzie Zarząd w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia szkody w środowisku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji nakładającej obowiązek podjęcia działań naprawczych do właściwych organów administracyjnych oraz zgłoszeniu roszczenia o likwidację szkody do Spółki Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku oraz do ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Spółki Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku. Kwota szkody, według szacunków Zarządu, to ok 200 tys. złotych.

Ponadto, z uwagi na wykrycie dodatkowego obszaru powierzchniowo zanieczyszczonego ponadnormatywnie olejami mineralnymi na placu budowy inwestycji, przy ul. Łukasiewicza (działka 3762/209) Zarząd Spółki postanowił zgłosić roszczenie o likwidację powstałej szkody w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Spółki Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku. Na datę publikacji niniejszego raportu bieżącego Zarząd nie ma możliwości oceny wartości szkody jednak z punkt widzenia wielkości zanieczyszczonej powierzchni nie będą one znaczące.
Równocześnie Zarząd postanowił, w ramach polisy środowiskowej Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku, zgłosić roszczenie w zakresie szkody środowiskowej opisanej w raporcie bieżącym nr 68/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-11-13 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki