REKLAMA

POLWAX S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.

2021-05-25 15:29
publikacja
2021-05-25 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WNIOSE~1.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2021 roku otrzymał żądanie wraz z projektem uchwały - od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Jaśle („ZWZ”), punktu porządku obrad w brzmieniu:
1. „Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu ”;

Dodatkowo Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do proponowanego nowego punktu porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu nr 13, natomiast dotychczasowe punkty od 13 do 15 otrzymały nowe zmienione numery w porządku obrad ZWZ tj. odpowiednio od 14 do 16.

Nowy zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.
13. Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 oraz 2020.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane żądanie Akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad ZWZ oraz zgłoszony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
WNIOSE~1.PDFWNIOSE~1.PDF Wniosek Akcjonariusza Nationale Nederlanden PTE S.A. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem z dnia 25.05.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-05-25 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki