REKLAMA

POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.

2022-06-15 16:28
publikacja
2022-06-15 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal1-uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_3_r22-PWX_RaportNBRewi_w_zakr_oce_spraw_o_wyna-Spr_o_wynag.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad ZWZ podjęło uchwałę w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Niepodjętych uchwał ZWZ nie było.
Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal1-uchwały podjęte przez ZWZ.pdfZal1-uchwały podjęte przez ZWZ.pdf Uchwały ZWZ podjęte w dniu 15 czerwca 2022r.
13_3_r22-PWX_RaportNBRewi_w_zakr_oce_spraw_o_wyna-Spr_o_wynag.pdf13_3_r22-PWX_RaportNBRewi_w_zakr_oce_spraw_o_wyna-Spr_o_wynag.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2021 rok oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2021 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2022-06-15 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki