REKLAMA

POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

2021-06-15 16:19
publikacja
2021-06-15 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal1-uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal2-uchwaly_niepodjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_3_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Polwax_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Dodatkowo Zarząd Spółki przekazuje w załączniku nr 2 do niniejszego raportu uchwały ZWZ, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
W trakcie ZWZ do punktu 13 porządku obrad zgodnie z art. 401 § 5.KSH akcjonariusz zgłosił swój projekt uchwały wobec projektu zgłoszonego w dniu 25.05.2021 roku przez innego akcjonariusza (raport bieżący nr 12/2021). Obydwa projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie ZWZ.
Zgodnie z punktem 14 porządku obrad ZWZ przedstawiciel Rady Nadzorczej Polwax S.A. omówił Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z Art.90g ust.7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ZWZ przeprowadziło dyskusję nad dokumentem. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal1-uchwaly podjete.pdfZal1-uchwaly podjete.pdf Załacznik nr 1 - uchwały ZWZ Polwax S.A. podjęte w dniu 15.06.2021
Zal2-uchwaly niepodjete.pdfZal2-uchwaly niepodjete.pdf Załącznik nr 2 - Treść projektów uchwał ZWZ Polwax S.A. z dnia 15.06.2021 r., które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
13_3_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.pdf13_3_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-06-15 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki