REKLAMA

POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

2021-03-17 16:43
publikacja
2021-03-17 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej („Aneks”) zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w dniu 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”).
Przedmiotowy Aneks dotyczy m.in. zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, na mocy którego Bank w szczególności udostępni Spółce kredyt wieloproduktowy na warunkach określonych w ww. Aneksie („Kredyt Wieloproduktowy”), przewidujący zobowiązanie kredytowe w łącznej wysokości 61.500.000,00 PLN z dniem ostatecznej spłaty określonym na dzień 31.12.2021 r., przy czym w zależności od formy udostępnienia oraz okresu obowiązywania Umowy Kredytowej, limity poszczególnych zobowiązań będą następujące:
(a) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu na rachunku obrotowym PLN:
A. 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN w okresie od stycznia do marca każdego roku kalendarzowego;
B. 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) PLN w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku kalendarzowego;
C. 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) PLN w okresie od lipca do października każdego roku kalendarzowego,
(jednakże nie więcej niż do kwoty stanowiącej 80% wartości kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A.);
(b) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego
w formie kredytu na rachunku obrotowym EUR - 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR;
(c) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnionego w formie gwarancji – 5.000.000 (słownie: pięć milionów) PLN;
(d) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego
w formie akredytywy - 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) PLN;
W związku z zawarciem Aneksu, w ramach Umowy Kredytowej Spółka jest zobowiązana do:
- podpisania aneksów ustanawiających zabezpieczenia Umowy Kredytu tj. umów zastawu rejestrowego na aktywach i zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych, zastawu rejestrowego na zapasach.

Ponadto, ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na podstawie linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Gwarancja jest w kwocie 48.000.000 PLN, co stanowi 80,00% zobowiązania w ramach Kredytu Wieloproduktowego i obowiązuje do dnia 31 marca 2022 roku.

W związku z zawarciem Aneksu, Bank oświadczył, iż przyjmuje do wiadomości zaistnienie wymienionych w Aneksie zdarzeń i opisanych naruszeń Umowy Kredytowej oraz, że nie będzie wykonywał swoich praw przysługujących mu z tytułu zaistnienia przypadków naruszenia, jednakże jedynie co do skutków tych istniejących i wiadomych Kredytodawcy do dnia podpisania przedmiotowego Aneksu do Umowy Kredytowej.
Pozostałe, istotne postanowienia Umowy Kredytowej pozostają niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-03-17 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki