2,9500 zł
2,43% 0,0700 zł
Polwax S.A. (PWX)

Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z:
(i) podjęciem w dniu 25 marca 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polwax S.A. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Uchwała”);
(ii) realizacją wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenia”) nakładających na Spółkę obowiązek uzyskania od akcjonariuszy Spółki posiadających w dacie prospektu więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w ofercie oraz o zamiarze objęcia ponad 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty,
otrzymał indywidualnie od każdego z następujących akcjonariuszy: Dominik Tomczyk, Krzysztof Moska, Leszek Sobik, Nationale Nederlanden OFE („Akcjonariusze1”) oraz Patrycja Stokłosa, Leszek Stokłosa, Piotr Kosiński („Akcjonariusze2”) oświadczenie dotyczące uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu akcji w ramach oferty publicznej Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle („Oświadczenie”), przy czym Akcjonariusze1 w przesłanych Oświadczeniach powiadomili Spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji Spółki nowej emisji w wykonaniu prawa poboru oraz objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast Akcjonariusze2 w przesłanych Oświadczeniach powiadomili Spółkę, że każdy z nich zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji Spółki nowej emisji w wykonaniu prawa poboru ale nie zamierza objąć ponad 5% akcji, będących przedmiotem oferty publicznej.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji. Wskutek podjętej uchwały Spółka zaoferuje łącznie 20.600.000 (dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), tj. maksymalną liczbę akcji serii E określoną w § 1 ust. 1 Uchwały. W rezultacie suma o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.030.000 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych).

Mając powyższe na uwadze jedno prawo poboru do objęcia nowej emisji akcji serii E będzie uprawniać do objęcia 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-05-31 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.