REKLAMA
WAŻNE

POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.

2020-08-31 10:45
publikacja
2020-08-31 10:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uch_648.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
28.08.2020_kom1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 648/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku postanowił dopuścić i wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku regulowanym 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 1 września 2020 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem „PLPOLWX00034”.
Ponadto Zarząd GPW postanowił notować prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 8 września 2020 r. (włącznie), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POLWAX-PP” i oznaczeniem „PWXP”.
Zgodnie z treścią Komunikatu GPW dzień prawa poboru akcji serii E Spółki został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.
W załączeniu do niniejszego komunikatu Spółka przekazuje otrzymany Komunikat GPW wraz z Uchwałą Zarządu GPW nr 648/2020.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 17 ust. 1 pkt 2), 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Uch_648.pdfUch_648.pdf Uchwała nr 648/2020 Zarządu GPW z dnia 28.08.2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.
28.08.2020_kom1.pdf28.08.2020_kom1.pdf Komunikat GPW z dnia 28.08.2020 r. w związku z Uchwałą nr 648/2020 Zarządu GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-08-31 Jarosław Świć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki