REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLTREG S.A.: Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

2021-11-19 20:01
publikacja
2021-11-19 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PolTREG S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęły od Pana Piotra Trzonkowskiego oraz PAAN CAPITAL GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa [PAAN CAPITAL] zawiadomienia złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), których treść Spółka przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Piotra Trzonkowskiego:
„Zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Działając w oparciu o art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w imieniu własnym oraz Natalii Marek Trzonkowskiej (łącznie jako „Zawiadamiający”), w związku z rejestracją w dniu 16 listopada 2021 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M („PDA Nowej Emisji”) spółki PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637215 („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję o stanie posiadania akcji Spółki.
Przed rejestracją PDA Nowej Emisji w KDPW:
a) samodzielnie posiadałem 244.499 akcji Spółki stanowiących 7,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,73% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 4,95% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 2,39% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów;
b) Natalia Marek Trzonkowska samodzielnie posiadała 244.499 akcji Spółki stanowiących 7,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,73% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 4,95% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 2,39% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów;
c) w oparciu o art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy łącznie z Natalią Marek Trzonkowską posiadałem 488.998 akcji Spółki stanowiących 14,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 818.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,45% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 330.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 9,91% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 158.998 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 4,77% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 158.998 głosów, co stanowi 4,16% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie:
a) samodzielnie posiadam 244.499 akcji Spółki stanowiących 7,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,73% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 4,95% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 2,39% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów;
b) Natalia Marek Trzonkowska samodzielnie posiada 244.499 akcji Spółki stanowiących 7,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,73% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 4,95% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 2,39% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów;
c) w oparciu o art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy łącznie z Natalią Marek Trzonkowską posiadam 488.998 akcji Spółki stanowiących 14,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 818.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,45% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 330.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 9,91% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów,
(ii) 158.998 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 4,77% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 158.998 głosów, co stanowi 4,16% ogólnej liczby głosów.
Natomiast docelowo po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje Nowej Emisji”) oraz zamianie PDA Nowej Emisji na akcje serii M:
a) samodzielnie będę posiadał 244.499 akcji Spółki stanowiących 5,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 7,95% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 3,54% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 6,41% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 1,70% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 1,54% ogólnej liczby głosów;
b) Natalia Marek Trzonkowska samodzielnie będzie posiadała 244.499 akcji Spółki stanowiących 5,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 409.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 7,95% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 165.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 3,54% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 6,41% ogólnej liczby głosów,
(ii) 79.499 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 1,70% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 79.499 głosów, co stanowi 1,54% ogólnej liczby głosów;
c) w oparciu o art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy łącznie z Natalią Marek Trzonkowską posiadać będę 488.998 akcji Spółki stanowiących 10,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 818.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 15,90% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, z czego:
(i) 330.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 7,08% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 330.000 głosów, co stanowi 6,41% ogólnej liczby głosów,
(ii) 158.998 to akcje zwykłe na okaziciela stanowiące 3,41% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 158.998 głosów, co stanowi 3,09% ogólnej liczby głosów.
Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających , które posiadają akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od PAAN CAPITAL:
„Zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Działając w oparciu o art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w imieniu PAAN CAPITAL GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa ( „Zawiadamiający”), w związku z rejestracją w dniu 16 listopada 2021 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M („PDA Nowej Emisji”) spółki PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637215 („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję o stanie posiadania akcji Spółki.
Przed rejestracją PDA Nowej Emisji w KDPW Zawiadamiający posiadał 993 602 akcje Spółki stanowiących 29,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 993 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,03% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Aktualnie Zawiadamiający posiada 993 602 akcje Spółki stanowiących 29,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 993 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,03% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.:
Natomiast docelowo po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje Nowej Emisji”) oraz zamianie PDA Nowej Emisji na akcje serii M Zawiadamiający będzie posiadał 993 602 akcje Spółki stanowiących 21,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 993 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadają akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki