REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLTREG S.A.: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M

2021-11-18 11:25
publikacja
2021-11-18 11:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji).
Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2021 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:
-Rozpoczęcie subskrypcji: 19 października 2021 r.
-Zakończenie subskrypcji: 25 października 2021 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:
- Rozpoczęcie subskrypcji: 27 października 2021 r.
- Zakończenie subskrypcji: 29 października 2021 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 listopada 2021 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:
- Przedmiotem subskrypcji było 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji).
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 24,218%.
- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:
- Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.417.576 akcji Spółki
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:
- Inwestorom przydzielono łącznie 1.332.414 akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji)
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
- Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie 75 zł za jedną akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach:
- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.512 inwestorów, w tym:
a) 1.486 Inwestorów Indywidualnych,
b) 26 Inwestorów Instytucjonalnych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
- W ramach Oferty Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.512 inwestorom, w tym:
a) 1.486 Inwestorom Indywidualnym,
b) 26 Inwestorom Instytucjonalnym.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99.931.050 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii M (Akcje Nowej Emisji) szacowany jest na 8.041 tys. zł w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 7.021 tys. zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 735 tys. zł
d) koszty promocji oferty – 285 tys. zł
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wskazane powyżej szacowane koszty emisji mogą ulec nieznacznej zmianie, gdyż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w toku pozostaje proces agregacji informacji nt. ostatecznych kosztów emisji.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent pozostaje w toku procesu uzgodnień kwalifikacji poszczególnych kategorii kosztów związanych z emisją akcji serii M do odpowiednio kosztów okresu bieżącego oraz kosztów, które pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii M ponad ich wartością nominalną.
Emitent przekaże informację nt. ostatecznych kosztów emisji wraz z informacjami nt. ich rozliczenia w trybie kolejnego raportu bieżącego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji szacowany jest na 6,03 zł na jedną akcję.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym w punkcie 12 średni koszt przeprowadzenia subskrypcji może ulec nieznacznej zmianie.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
- Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki