10,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. powziął wiadomość (i) o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 7 listopada 2019 r. uchwały nr 1158/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 listopada 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 12 listopada 2019 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem „PLZCPLC00069” oraz, że prawa poboru Spółki będą notowane od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. (włącznie) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POLICE-PP” i oznaczeniem „PCEP”, oraz (ii) o wydaniu przez GPW w dniu 7 listopada 2019 r. komunikatu zawierającego następujące informacje dotyczące notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C:

Nazwa skrócona: POLICE-PP
Oznaczenie: PCEP
Kod praw poboru: PLZCPLC00069
Liczba jednostkowych praw poboru: 75.000.000
Dzień prawa poboru: 7 listopada 2019 r.

Pierwszy dzień notowania praw poboru: 12 listopada 2019 r.
Ostatni dzień notowania praw poboru: 14 listopada 2019 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-11-07 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.