REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2021-04-26 17:23
publikacja
2021-04-26 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PMPG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_GK_PMPG_Polskie_Media_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_zgodnosci_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_PMPG_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. AKTYWA, RAZEM 40.430 32.029 8.761 7.521
II. AKTYWA OBROTOWE 19.983 14.537 4.330 3.414
III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 14.501 10.968 3.142 2.576
IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4.170 421 904 99
V. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10.331 10.547 2.239 2.477
VI. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 25.929 21.061 5.619 4.946
VII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 24.120 19.506 5.227 4.580
VIII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
IX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,32 1,88 0,50 0,44
X. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE31 GRUDNIA 2020 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2020 R. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R.
XI. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 32.807 49.626 7.332 11.536
XII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.828 -815 409 -189
XIII. ZYSK (STRATA) NETTO 5.110 -11.388 1.142 -2.647
XIV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ 4.856 -11.232 1.085 -2.611
XV. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XVI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) 0,47 -1,08 0,10 -0,25
XVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2.594 751 580 175
XVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 3.013 1.014 673 236
XIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2.268 -2.985 507 -694
XX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 7.875 -1.220 1.760 -283


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia
2020 r.: 1 euro = 4,6148 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni
kurs w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł,

średni
kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018
zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG.pdfSkonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
SPRAWOZDANIE Z BADANIA GK PMPG Polskie Media 31.12.2020.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA GK PMPG Polskie Media 31.12.2020.pdf Sprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2020 rok
Oświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdfOświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
List PMPG 2020.pdfList PMPG 2020.pdf List Zarządu Grupy Kapitałowej PMPG
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej.pdf Ocena Dokonana przez Radę Nadzorczą
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady nadzorczej Spółki PMPg Polskie Media S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu
2021-04-26 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Edyta Kiełbicka Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki