REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2020-04-30 18:21
publikacja
2020-04-30 18:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PMPG_za_2019r._.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_zgodnosci_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_PMPG__skons._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_GK_PMPG_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 49.626 50.369 11.536 11.805
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -815 2.921 -189 685
III. ZYSK (STRATA) NETTO -11.388 2.906 -2.647 681
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ -11.232 2.645 -2.611 620
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) -1,08 0,25 -0,25 0,06
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 751 -1.689 175 -396
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1.014 -654 236 -153
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2.985 877 -694 206
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -1.220 -1.466 -283 -343
XI. 31 GRUDNIA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R. 31 GRUDNIA 2019 R. 31 GRUDNIA 2018 R.
XII. AKTYWA, RAZEM 32.029 49.167 7.521 11.434
XIII. AKTYWA OBROTOWE 14.537 17.078 3.414 3.972
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10.968 16.566 2.576 3.853
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 421 1.178 99 274
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10.547 15.388 2.477 3.579
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 21.061 32.601 4.946 7.582
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 19.506 30.890 4.580 7.184
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,88 2,98 0,44 0,69
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="12.0pt">    </font></span><font size="12.0pt"><span style="line-height: 150%">Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:</span></font><span style="line-height: 150%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">  
</font><font size="12.0pt">na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = <a name="OLE_LINK1">4,2585
</a>zł,</font><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">       
</font><font size="12.0pt">na 31 grudnia 2018 r.:  1 euro = 4,3000 zł.</font><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif"><br style="line-height: 150%"><br style="line-height: 150%">P</font><font size="12.0pt">oszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:</font><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">
</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">-         
</font><font size="12.0pt">kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2019
r.: 1 euro =<a name="OLE_LINK5"> 4,3018 </a>zł,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">-         
</font><font size="12.0pt">kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018
r.: 1 euro = 4,2669 zł.</font><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">
</font></span>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG za 2019r. .pdfSkonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG za 2019r. .pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
Skonsolidowane Sprawozdanie z działalności zarządu.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie z działalności zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
Oświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdfOświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie biegłego rewidenta_PMPG _skons. 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta_PMPG _skons. 2019.pdf Sprawozdanie z Badania GK PMPG 2019
List GK PMPG 2019.pdfList GK PMPG 2019.pdf List Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej.pdf Ocena Dokonana przez Radę Nadzorczą
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
2020-04-30 Robert Pstrokoński Członek Zarządu
2020-04-30 Ewa Rykaczewska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki