REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2019-04-25 17:50
publikacja
2019-04-25 17:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_PMPG_SA_skonsolidowane_roczne_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_ZARZADU_GK_PMPG_POLSKIE_MEDIA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_zgodnosci_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_PMPG_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_GK_PMPG_Polskie_Media_S.A._2018_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 50.369 51.766 11.805 12.195
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2.921 6.512 685 1.534
III. ZYSK (STRATA) NETTO 2.906 -5.335 681 -1.257
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ 2.645 -5.691 620 -1.341
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) 0,25 -0,55 0,06 -0,13
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1.689 8.101 -396 1.908
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -654 -3.783 -153 -891
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 877 -996 206 -235
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -1.466 3.321 -343 782
XI. 31 GRUDNIA 2018 R. 31 GRUDNIA 2017 R. 31 GRUDNIA 2018 R. 31 GRUDNIA 2017 R.
XII. AKTYWA, RAZEM 49.167 48.605 11.434 11.653
XIII. AKTYWA OBROTOWE 17.078 23.736 3.972 5.691
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16.566 18.910 3.853 4.534
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.178 1.192 274 286
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 15.388 17.718 3.579 4.248
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 32.601 29.695 7.582 7.120
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 30.890 28.245 7.184 6.772
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,98 2,72 0,69 0,65


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 31 grudnia
2018 r.: 1 euro = 4,3000zł,na 31 grudnia 2017 r.: 1 euro =
4,1709 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł,kurs
średni w okresie styczeń-grudzień 2017 r.: 1 euro = 4,2447 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_PMPG SA_skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe.pdfGK_PMPG SA_skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GK PMPG POLSKIE MEDIA.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GK PMPG POLSKIE MEDIA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
Oświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdfOświadczenie o zgodnosci_Skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie z badania GK PMPG 2018.pdfSprawozdanie z badania GK PMPG 2018.pdf Sprawozdanie z badania Gk PMPG 2018
List Prezesa Zarządu GK PMPG Polskie Media S.A. 2018_podpis.pdfList Prezesa Zarządu GK PMPG Polskie Media S.A. 2018_podpis.pdf List Prezesa Zarządu PMPG Polskie media S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena_Rady_Nadzorczej.pdf Ocena Dokonana Przez Radę Nadzorczą
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki