REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: Zmiana modelu wydawniczego „Wprost” związana z zakończeniem wydawania i sprzedaży tygodnika w wersji drukowanej

2020-03-25 12:41
publikacja
2020-03-25 12:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Zmiana modelu wydawniczego „Wprost” związana z zakończeniem wydawania i sprzedaży tygodnika w wersji drukowanej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku podjął decyzję o zmianie modelu wydawniczego przez zależną od Emitenta spółkę Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o., polegającą na kontynuacji dystrybucji treści Wprost jedynie w formie cyfrowej z jednoczesnym zakończeniem druku i dystrybucji jego wersji papierowej. Ostatnie wydanie wersji papierowej planowane jest na 30 marca 2020 roku.

Decyzję podjęto w następstwie zdarzeń związanych z wystąpieniem na terytorium kraju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej jako Epidemia) i ich wpływem na działalność Emitenta. W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku stanu Epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzone zostały w całym kraju ograniczenia i zalecenia dla obywateli oraz przedsiębiorców. Zakazano m.in. zgromadzeń, w tym organizowania wydarzeń o charakterze artystycznym i rozrywkowym, zakazano działalności wielu punktów handlowych i usługowych, ograniczono możliwość przemieszczania się, a także zalecono, aby obywatele pozostawali w domach.

Wymienione ograniczenia przynoszą negatywne skutki dla działalności Emitenta i jego spółek zależnych w postaci: a) ograniczenia liczby sprzedanych czasopism, co wpływa na spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży egzemplarzowej; b) ograniczenia sprzedaży powierzchni reklamowej w czasopismach; c) braku możliwości organizacji zaplanowanych wydarzeń pod patronatem marki Wprost.

Powołując się na publicznie dostępne opinie specjalistów z zakresu chorób zakaźnych Zarząd Emitenta szacuje, że okres, w którym utrzyma się stan Epidemii w kraju, a wraz z nim ograniczenia dla działalności Emitenta oraz jego spółek zależnych, wyniesie co najmniej 2 kolejne miesiące. Po nich, najprawdopodobniej nastąpi okres kolejnych wielu miesięcy odbudowywania sprzedaży oraz relacji biznesowych. W całym tym okresie Emitent i jego spółki zależne będą narażone na brak przewidywalności w realizacji przychodów. Prognozowany spadek przychodów będzie w szczególności wyraźny w przypadku sprzedaży egzemplarzowej tygodnika „Wprost”, z którego produkcją oraz dystrybucją związane są znaczne koszty.

Biorąc pod uwagę opisaną sytuację oraz prognozy związane z rozwojem Epidemii, podjęto decyzję o rezygnacji z wydawania drukowanej wersji tygodnika „Wprost”. Rezygnacja z wydawania drukowanej wersji tygodnika nie oznacza jednak rezygnacji z przygotowywania jego elektronicznej/ cyfrowej wersji, tj. e-wydania. Nowe e-wydania tygodnika planuje się wydać jednak w zaktualizowanej wersji i formacie.

Zakończenie wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej będzie miało wpływ na wyniki jednostkowe i skonsolidowane Emitenta osiągane, co najmniej w okresie do końca roku 2020. Zakończenie wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej wiąże się bowiem z zamknięciem linii przychodowej i kosztowej wynikającej ze sprzedaży powierzchni reklamowej w wydaniu drukowanym oraz sprzedaży egzemplarzowej tygodnika „Wprost”. W roku 2019 obie te linie wygenerowały ok. 9,3 mln zł przychodów oraz ok. 8,5 mln zł kosztów (dane szacunkowe). W ocenie Emitenta zmniejszeniu mogą ulec także przychody wynikającej z organizacji wydarzeń związanych z marką „Wprost”. W roku 2019 skonsolidowane przychody z tej linii wyniosły ok. 3,4 mln zł (dane szacunkowe).

W ramach zmian w modelu wydawniczym „Wprost” Emitent planuje uruchomienie nowych projektów związanych z wydawnictwem internetowym w serwisie Wprost.pl, które w ocenie Emitenta doprowadzą do zwiększenia przychodów osiąganych ze sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie, uruchomienia nowych linii przychodowych związanych z czytelnictwem w serwisie internetowym oraz zachowania przychodów osiąganych z tytułu organizacji wydarzeń.

Emitent informuje, że w związku z brakiem przewidywalności i dynamiką niezależnych od Emitenta zdarzeń związanych z Epidemią, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować i podać do publicznej wiadomości konkretnych danych liczbowych dotyczących spadku przychodów i kosztów w związku z zakończeniem wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej, ani tym bardziej oszacować wpływu na wyniki za kolejne kwartały 2020 roku. Emitent będzie informował o wpływie Epidemii i podjętych w związku z nią decyzjami w raportach okresowych, a w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń związanych z wpływem Epidemii na bieżącą działalność Emitenta, Emitent będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Robert Pstrokoński Członek Zarządu
2020-03-25 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
2020-03-25 Ewa Rykaczewska Członek Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki