REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

2021-03-15 18:46
publikacja
2021-03-15 18:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, iż w dniu 12 marca 2021 roku Emitent dokonał transakcję poza rynkiem regulowanym, której przedmiotem było nabycie akcji własnych, w wyniku czego zwiększeniu uległ posiadany przez Emitenta udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta – do poziomu ponad 5 %.

Nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Przed zmianą udziału Emitent posiadał 367 309 akcji własnych, które stanowiły 3,53 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 367 309 głosów, co stanowiło 3,54 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, na dzień niniejszego zawiadomienia, Emitent posiada 767 309 sztuk akcji własnych, które stanowią 7,38 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 767 309 głosów, co stanowi 7,39 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent nie jest uprawniony do wykonywania głosów z akcji własnych.

Jednocześnie Emitent informuje, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta,
- brak jest w stosunku do Emitenta osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy,
- Emitent nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Emitenta jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero),
- Emitent nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (zero),
- łączna suma liczby wszystkich posiadanych przez Emitenta głosów wynosi 767 309, co stanowi 7,39 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Ilona Weiss Prezes Zarządu
2021-03-15 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki