REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 roku

2021-06-02 19:06
publikacja
2021-06-02 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_PMPG_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_29.06.2021.pdfOgłoszenie_ZWZ_PMPG_29.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu
2021-06-02 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki