REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

2021-06-08 17:47
publikacja
2021-06-08 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210608_Platynowe_Inwestycje_Projekty_uchwal_do_pkt_11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.E. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Bartosza Graś, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. następujących punktów porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.

W w/w żądaniu wskazano, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 11 ust. 16 ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty w/w uchwał.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3) dalszego istnienia Spółki,
4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
15) przyjęcia programu motywacyjnego;
16) zmiany statutu Spółki,
17) zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
18) zmiany statutu Spółki, dostosowującej statut Spółki do zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
20210608_Platynowe_Inwestycje_Projekty_uchwał_do_pkt_11.pdf20210608_Platynowe_Inwestycje_Projekty_uchwał_do_pkt_11.pdf Projekty uchwał do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje SE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki