REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

2021-06-02 19:45
publikacja
2021-06-02 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje SE („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego opublikowanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2021 roku.

Korekta wynika ze zidentyfikowania nieścisłości w opublikowanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platynowe Inwestycje SE. W treści raportu podano następujący porządek obrad:

„1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3) dalszego istnienia Spółki,
4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
6) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
7) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
8) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
9) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
12) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
13) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
15) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
16) przyjęcia programu motywacyjnego;
17) zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”


Prawidłowy porządek obrad przedstawia się następująco:

„§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3) dalszego istnienia Spółki,
4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
6) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7) udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
8) udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
9) udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10) udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12) przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
15) przyjęcia programu motywacyjnego;
16) zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pozostała treść raportu oraz załączników do raportu nie uległa zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki