REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PLATIGE IMAGE: Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 stycznia 2023 roku

2023-01-26 15:46
publikacja
2023-01-26 15:46
Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (“NWZ”) podjęło decyzję o dokonaniu następujących zmian Statutu Platige Image S.A.:
1.1Uchwałą nr 2 został zmieniony §18 ust. 3 Statutu Emitenta:
Dotychczasowe brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”
Nowe brzmienie:
„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
1.2uchwałą nr 3 w §20 Statutu Emitenta po ustępie 3 dodany został nowy ustęp 4 w brzmieniu:
§20 ust. 4:
„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.”

1.3uchwałą nr 4 w §23 Statutu Emitenta po ustępie 4 dodany został nowy ustęp 5 w brzmieniu:
„5. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 7 dni informacji o:
1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.
Powyższe obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki