REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G

2021-05-24 20:37
publikacja
2021-05-24 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. otrzymał od Pana Piotra Sikory zawiadomienie o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Platige Image S.A. („Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była rejestracja w dniu 19 maja 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o której mowa w pkt 1, posiadałem 885 744 akcji Spółki, stanowiących 27,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 715 744 głosów, co stanowiło 34,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadałem 900 494 akcji Spółki, stanowiących 28,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 730 494 głosów, co stanowiło 34,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o której mowa w pkt 1, posiadam 885 744 akcji Spółki, stanowiących 25,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 715 744 głosów w Spółce, co stanowi 32,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadam 900 494 akcji Spółki, stanowiących 26,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 730 494 głosów w Spółce, co stanowi 32,74% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1 715 744 głosów w Spółce, co stanowi 32,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej – 1 730 494 głosów w Spółce, co stanowi 32,74% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2021-05-24 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki