REKLAMA

PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2020-09-07 17:10
publikacja
2020-09-07 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PLATIGE IMAGE S.A. informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. otrzymał od Pana Piotra Sikory zawiadomienie o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) w stosunku do mojego stanu posiadania wskazanego w Dokumencie Informacyjnym Platige Image S.A. z dnia 2 grudnia 2011 roku, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykazany w wymienionym Dokumencie Informacyjnym mój stan posiadania to 1 062 500 akcji Spółki, stanowiących 33,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 37,17% z ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była transakcji zbycia przeze mnie w dniu 28 sierpnia 2020 r. 45 500 akcji Emitenta na rynku NewConnect.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, o której mowa w pkt. 1, posiadałem 1 001 244 akcji Spółki, stanowiących 31,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 831 244 głosów, co stanowiło 36,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce posiadałem 1 015 994 akcji Spółki, stanowiących 32,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 845 994 głosów, co stanowiło 36,88% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce , o której mowa w pkt. 1, posiadam 955 744 akcji Spółki, stanowiących 30,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 785 744 głosów w Spółce, co stanowi 35,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadam 970 494 akcji Spółki, stanowiących 30,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 800 494 głosów w Spółce, co stanowi 35,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1 785 744 głosów w Spółce, co stanowi 35,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej – 1 800 494 głosów w Spółce, co stanowi 35,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2020-09-07 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki