PLASTBOX: wyniki finansowe

2019-11-15 17:56
publikacja
2019-11-15 17:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_2019_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167266 130114 38821 30590
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9964 3880 2313 912
III. Zysk (strata) brutto 9985 2781 2317 654
IV. Zysk (strata) netto 7932 2082 1841 489
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14558 10987 3379 2583
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4564 -2285 -1059 -537
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8859 -3664 -2056 -861
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1135 5038 263 1184
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r.
IX. Aktywa razem 215134 202029 49189 46983
X. Zobowiązania długoterminowe 45765 43804 10464 10187
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 82148 83122 18783 19331
XII. Kapitał własny 87221 75103 19943 17466
XIII. Kapitał zakładowy 41941 41941 9590 9754
XIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,04 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,08 1,79 0,48 0,42
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118309 112149 27459 26366
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5877 174 1364 41
XIX. Zysk (strata) brutto 6292 1649 1460 388
XX. Zysk (strata) netto 5623 1603 1305 377
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9164 8465 2127 1990
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -735 -780 -171 -183
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7918 -3087 -1838 -726
XXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 511 4598 119 1081
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r.
XXV. Aktywa razem 208179 193560 47599 45014
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 48122 38184 11003 8880
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 66795 67737 15272 15753
XXVIII. Kapitał własny 93262 87639 21324 20381
XXIX. Kapitał zakładowy 41941 41941 9590 9754
XXX. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XXXI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,04 0,03 0,01
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,22 2,09 0,51 0,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 2019 3.pdfQSr 2019 3.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki