PLASTBOX: wyniki finansowe

2019-08-30 17:36
publikacja
2019-08-30 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PS2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Plast-Box_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finasowego, niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 111869 84613 26089 19958
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6437 2595 1501 612
III. Zysk (strata) brutto 5484 2919 1279 689
IV. Zysk (strata) netto 4285 2342 999 552
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 8687 6620 2026 1562
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3965 -1446 -925 -341
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2187 -729 -510 -172
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2535 4445 591 1048
Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2019 r. niebadane i 31.12.2018 r.
IX. Aktywa razem 217544 202029 51163 46983
X. Zobowiązania długoterminowe 44608 43804 10491 10187
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 92700 83122 21802 19331
XII. Kapitał własny 80236 75103 18870 17466
XIII. Kapitał zakładowy 41941 41941 9864 9754
XIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,06 0,02 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,91 1,79 0,45 0,42
dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane
XVII. Przychody ze sprzedaży 78753 72376 18366 17072
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3224 332 752 78
XIX. Zysk (strata) brutto 4097 153 955 36
XX. Zysk (strata) netto 3826 147 892 35
XXI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5879 5945 1371 1402
XXII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1305 -547 -304 -129
XXIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2357 -506 -550 -119
XXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2217 4892 517 1154
Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2019 r. niebadane i 31.12.2018 r.
XXV. Aktywa razem 214155 193560 50366 45014
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 48194 38184 11334 8880
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 74496 67737 17520 15753
XXVIII. Kapitał własny 91465 87639 21511 20381
XXIX. Kapitał zakładowy 41941 41941 9864 9754
XXX. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XXXI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,18 2,09 0,52 0,49
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfraport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfraport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
oświadczenie - rzetelność.pdfoświadczenie - rzetelność.pdf
Sprawozdanie finansowe PS2019r.pdfSprawozdanie finansowe PS2019r.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Plast-Box za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Plast-Box za I półrocze 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki