PKP CARGO S.A.: Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 220 szt. wagonów platform

2019-10-23 18:48
publikacja
2019-10-23 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 220 szt. wagonów platform
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 23 października 2019 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez PKP CARGO z konsorcjum firm: Wagony Świdnica sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy oraz ASTRA RAIL INDUSTRIES S.A. z siedzibą w Rumuni („Wykonawca”), umowy na dostawę 220 szt. nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych z terminem realizacji do 30 listopada 2022 r.

Przedmiot Umowy obejmuje: dostawę 220 szt. nowo wyprodukowanych sześcioosiowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów o długości ładunkowej 80' serii Sggrs(s).

Harmonogram dostaw wagonów jest następujący: (i) 2021 rok – dostawa 130 szt.; (ii) 2022 rok (do 30 listopada) – dostawa 90 szt.

Wartość Umowy nie przekroczy kwoty 126.099.600,00 zł brutto.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatni dostarczony wagon.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP CARGO od Wykonawcy z następujących tytułów: (i) opóźnienia w dostawie wagonów, (ii) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, (iii) niedotrzymania postanowień umowy w zakresie poufności, (iv) wypowiedzenia licencji do korzystania z dokumentacji wagonów, (v) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie mogą łącznie przekroczyć 5% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP CARGO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP CARGO. Jednym z najważniejszych celów strategicznych PKP CARGO jest rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku” oraz w korytarzu północ-południe. Zakup przedmiotowych wagonów umożliwi PKP CARGO dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2019-10-23 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki