REKLAMA
WEBINAR

PKP CARGO S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

2022-11-28 14:20
publikacja
2022-11-28 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-28
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 28 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na podpisanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 („Umowa") pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca", „PKP PLK"). Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 9 grudnia 2023 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów, wykonywania manewrów, postoju pojazdów kolejowych oraz korzystania z obiektów infrastruktury usługowej w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta wobec PLK PKP wynikających z Umowy, w okresie jej obowiązywania, wynosi łącznie 555,8 mln zł netto, tj. 683,6 mln zł brutto i obejmuje opłaty m.in. za przejazdy pociągów, postoje pojazdów kolejowych oraz korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.
Opłaty Zarządca nalicza w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. …”, „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2022/2023”.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami Umowy będą rekompensaty (wg zasad opisanych w „Regulaminie sieci 2022/2023”).
W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu uruchomienia przez Spółkę pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, nienależytego utrzymania międzytorzy lub wykorzystywania przez Emitenta zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad w zakresie jej zamawiania.

Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z innych przyczyn, niż zastrzeżona z tytułu kar umownych rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o niewykonaniu zobowiązań, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Umowy oraz Regulaminu sieci 2022/2023.
Zarząd informuje o zgodzie na zawarcie niniejszej Umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-11-28 Marek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki