REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKP CARGO S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

2021-11-30 17:39
publikacja
2021-11-30 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, że 30 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na podpisanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 („Umowa") pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik", „Spółka", „Emitent”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca", „PKP PLK"). Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022. Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej. W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP CARGO zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci 2021/2022). Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (nie więcej niż o 1000 ton) lub zmniejszenia masy.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują podstawowo:
1) opłatę za minimalny dostęp:
a) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, związaną z przejazdem pociągu w tym opłatę rezerwacyjną za niewykorzystanie całości lub części trasy oraz za zmniejszenie brutta,
b) opłatę manewrową,
c) opłatę za postój nie krótszy niż 2 godziny na torach nie będących obiektami infrastruktury usługowej.
2) opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej (stacje rozrządowe, tory postojowe, tory ładunkowe).

Opłaty Zarządca nalicza w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. …” (opłaty za minimalny dostęp), „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2021/2022”.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 541,5 mln zł netto (666,1 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy do 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami Umowy będą rekompensaty (wg zasad opisanych w Regulaminie sieci).

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu:
1) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego lub zwiększoną masą brutto pociągu z pominięciem obowiązujących zasad;
2) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad;
3) odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;
4) nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę,
5) wykorzystywania przez Przewoźnika zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż zastrzeżone w karach umownych, rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd informuje o zgodzie na zawarcie niniejszej umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.


Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Władysław Szczepkowski p.o. Prezes Zarządu
2021-11-30 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki