REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

2022-09-21 11:22
publikacja
2022-09-21 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_18.10.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_18.10.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Extraordinary_General_Meeting_18_October_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_18_10_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 21/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 października 2022 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
6) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
7) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_18.10.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_18.10.2022.pdf Ogłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 18 października 2022 r.
Projekty uchwał_NWZ_18.10.2022.pdfProjekty uchwał_NWZ_18.10.2022.pdf Projekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A.zwołanego na 18 października 2022 r.
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting_18 October 2022.pdfAnnouncement on convening the Extraordinary General Meeting_18 October 2022.pdf Announcement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 18 October 2022
Draft resolutions EGM 18_10_2022.pdfDraft resolutions EGM 18_10_2022.pdf Draft resolutions of the EGM of PKO Bank Polski S.A.convened on 18 October 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 21/2022 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.Legal basis:§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member stateContent of the report:Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code by the shareholder (State Treasury – Minister of State Assets) to convene an Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“Extraordinary General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 18 October 2022 at 10:00 am with the following agenda:1) opening the Extraordinary General Meeting,2) electing the Chairman of the Extraordinary General Meeting,3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda,5) changes in the composition of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 6) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 7) adopting the resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting,8) closing the meeting.The content of the announcement for convening the Extraordinary General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications are attached to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu Banku
2022-09-21 Michał Rzeźnik Prokurent
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki