Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_EGM_17_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_17_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_RN_z_zaznaczonymi_zmianami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rules_and_Regulations__of__the_Supervisory_Board_changes.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 13/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem Skarbu Państwa - akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na dzień 17 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (punkt porządku obrad dodany przez Bank),

9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

10) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PKO_Banku_Polskiego_SA_17_09_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Announcement_EGM_17_09_2019.pdfAnnouncement_EGM_17_09_2019.pdf Announcement of the EGM
Projekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdfProjekty_uchwał_NWZ_17_09_2019.pdf Projekty uchwał NWZ
Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdfRegulamin RN z zaznaczonymi zmianami.pdf Regulamin RN z zaznaczonymi zmianami
Draft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdfDraft_resolutions_EGM_17_09_2019.pdf Draft resolutions of the EGM
Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdfRules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_changes.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 13/2019 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO
Bank Polski S.A.Legal basis:§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the
Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and on the
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member stateContent of the report:The
Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“the Bank”) acting pursuant to
Article 399 § 1 and Article 398 of the Commercial Companies Code in
connection with the request submitted according to the Article 400 § 1
of the Commercial Companies Code by the State Treasury - a shareholder
representing no less than one-twentieth of the share capital of the
Bank, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank
(“EGM”) to be held on 17 September 2019 at 10:00 hours in Warsaw at ul.
Puławska 15 with the following agenda:1. opening of the
Extraordinary General Meeting,2. election of the Chairman of the
Extraordinary General Meeting,3. confirming that the
Extraordinary General Meeting has been convened correctly and is capable
of passing resolutions,4. adopting the agenda of the
Extraordinary General Meeting,5. passing a resolution on
amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,6.
passing a resolution on amendments to Resolution No. 2/2017 of the
Extraordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spóła Akcyjna of 13 March 2017 on the rules for determining
remuneration for the Management Board,7. passing a resolution on
amendments to Resolution No. 3/2017 of the Extraordinary General Meeting
of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spóła Akcyjna of 13 March
2017 on defining the rules for determining remuneration for the
Supervisory Board,8. passing a resolution on adoption the Rules
and Regulations of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna (point of the agenda added by the Bank),9.
changes in the composition of the Supervisory Board,10. closing
of the meeting.The announcement on convening the EGM and the
contents of draft resolutions with rationales are appended to this
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-19 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.