REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKOBP (PKO BP SA): Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

2021-10-14 17:10
publikacja
2021-10-14 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 40/2021 – Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 23 października 2021 r. Panią Iwonę Dudę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r., a pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody powołała Panią Iwonę Dudę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Pani Iwonie Dudzie kierowanie pracami Zarządu.

Rada Nadzorcza z dniem dzisiejszym powołała w skład Zarządu Banku również Pana Wojciecha Iwanickiego na Wiceprezesa Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r.

Informacje o nowo powołanych członkach Zarządu Banku

Iwona Duda

Od maja 2020 r. w Zarządzie Alior Bank S.A. Od 12 maja 2020 r. Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku. Od 4 marca 2021 r. Prezes Zarządu Alior Bank S.A.

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.
Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.
Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Wojciech Iwanicki

Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją, logistyką, infrastrukturą, zasobami ludzkimi oraz informatyką.

Od 2017 r. związany z Grupą PZU. Gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Administracji w PZU SA, PZU Życie SA, PZU Centrum Operacji SA, TUW PZUW. Za obszar administracyjno-finansowy odpowiadał również jak Dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 2014-2016 Dyrektor Biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2006 r. do 2010 r. zastępca Dyrektora w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Od października 2019 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sigma BIS S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:
1. Pani Iwona Duda na dzień powołania nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie będzie posiadać statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie będzie pełnić funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej ani prowadzić własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku.
Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Pan Wojciech Iwanicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie pełni funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 40/2021 – Changes in the composition of the Management Board
of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:


Paragraph 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state
The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“the Bank”) informs that
the Bank’s Supervisory Board has appointed Ms. Iwona Duda as Vice
President of the Management Board effective from 23 October 2021 for the
current joint term of office of the Bank’s Management Board, which
started as of 3 July 2020. Subject to approval by the Polish Financial
Supervision Authority and as of the date of this approval being granted,
Bank’s Supervisory Board has appointed Ms. Iwona Duda to perform the
function of the President of the Management Board. Until such approval
by the Polish Financial Supervision Authority, the Supervisory Board has
entrusted Ms. Iwona Duda with directing the work of the Management Board.

The Bank’s Supervisory Board has also appointed Mr. Wojciech Iwanicki as
Vice President of the Bank’s Management Board from today for the current
joint term of office of the Bank’s Management Board, which started as of
3 July 2020.

Information of the persons newly appointed to the Bank's Management Board

Iwona Duda

From May 2020, in the Management Board of Alior Bank S.A. From May 12,
2020, Vice President of the Management Board in charge of the work of
the Bank's Management Board. From March 4, 2021, the President of the
Management Board of Alior Bank S.A.

For 20 years associated with the financial market. She was an advisor to
the President of the National Bank of Poland and a member of the
Supervisory Board of Bank Ochrony Środowiska.


Awarded the honorary badge "For merit to the banking of the Republic of
Poland".


In the years 2006-2008 she was the Deputy Chairman of the Polish
Financial Supervision Authority. Earlier, as the proxy of the Prime
Minister, she was involved in the creation of the Office of the Polish
Financial Supervision Authority, which was formed from the merger of the
Insurance and Pension Supervision Commission and the Securities and
Stock Exchange Commission. She also acted as Deputy Chairman of the
Insurance and Pension Funds Supervision Commission and Director of the
Financial Institutions Department at the Ministry of Finance. She also
worked as an advisor in the Strategic Management Department of the
National Bank of Poland.

From 1998 to 2005, as a department director, she created and managed
solutions in the area of the III pillar of the pension system at the
Office for Pension Funds Supervision, and then at the Office of the
Insurance and Pension Funds Supervision Committee she supervised the
insurance intermediaries market. Previously, she was dealing with public
debt issues at the Ministry of Finance and was associated with the
Office of the European Integration Committee.
She performed various functions in financial market institutions, i.a.
as deputy chairman of the Supervisory Board of Bank Gospodarstwa
Krajowego, member of the Supervisory Board of the National Securities
Depository, deputy member of the Payment System Board at the National
Bank of Poland and a member of the Supervisory Board of PTE PZU S.A.

She is an economist by profession. A graduate of the Warsaw School of
Economics and the National School of Public Administration. She also
completed a study for an Investment Advisor - Securities Analyst at the
International School of Management at the Kozminski University. Author
of expert publications on the financial market and the pension system.
She completed a number of professional internships in the USA and in
central and government level administration bodies in Germany.
Wojciech Iwanicki

He graduated from the Faculty of Philosophy and Sociology of the Marie
Curie-Skłodowska University in Lublin. He was awarded the title of
Executive Master of Business Administration.

He has more than ten years of professional experience in managing
administration, logistics, infrastructure, human resources, and IT.

Since 2017 he has been employed with the PZU Group where he performed
the function of Director of the Administration Office in PZU SA, PZU
Życie SA, PZU Centrum Operacji SA, TUW PZUW. He was also responsible for
the administration and finance area as Director in the Public
Procurement Office. In the years 2014-2016 he was employed as Director
of the office of the President of the General Counsel to the Republic of
Poland. From 2006 to 2010 he was Deputy Director in the Chancellery of
the President of the Republic of Poland.

Since October 2019 he has been the Deputy Chairman of the Supervisory
Board of Sigma BIS S.A.

According to the submitted statements:

1. Ms. Iwona Duda at the time of her appointment will not carry out any
activities in competition with the Bank, in particular having the status
of a partner in a civil law partnership or partnership or company which
is in competition with the Bank, holding the position of a member of a
body of any other legal entity which is in competition with the Bank or
carrying out business activities on his own in competition with the Bank.


She is not registered in the Register of Insolvent Debtors, maintained
on the basis of the Act of 20 August 1997 on the National Court Register.


2. Mr. Wojciech Iwanicki does not carry out any activities in
competition with the Bank, in particular having the status of a partner
in a civil law partnership or partnership or company which is in
competition with the Bank, holding the position of a member of a body of
any other legal entity which is in competition with the Bank or carrying
out business activities on his own in competition with the Bank. He is
not registered in the Register of Insolvent Debtors, maintained on the
basis of the Act of 20 August 1997 on the National Court Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-10-14 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki