REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.

2022-09-30 18:00
publikacja
2022-09-30 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Nr 25/2022- Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 września 2022 r. zawarł z PKN ORLEN S.A. („ORLEN”) transakcję swapu przychodu całkowitego („Total Return Swap”; „TRS”), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji zwykłych na okaziciela ORLEN („Akcje”), które to akcje zostały uprzednio nabyte przez Bank od Skarbu Państwa („Transakcja TRS”), o czym Bank informował w raporcie nr 24/2022.

W ramach TRS ORLEN (a) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez Bank w wyniku zbycia Akcji stanowiących instrument bazowy na rzecz podmiotów trzecich („Średnia Cena Ważona Sprzedaży”) ceny nabycia przez Bank akcji od Skarbu Państwa („Cena Początkowa”) (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej); lub (b) będzie uprawniony do otrzymania od Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od Średniej Ceny Ważonej Sprzedaży Ceny Początkowej (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej).

Transakcja TRS obowiązuje przez okres jednego miesiąca, przy czym strony zachowują swobodę uzgodnienia wydłużenia tego okresu. Ponadto Bank jest uprawniony do wcześniejszego jej zakończenia w razie zbycia przez Bank wszystkich Akcji. W takim przypadku ORLEN może być zobligowany do zapłaty na rzecz Banku opłaty za wcześniejsze zakończenie transakcji (break fee). Break fee będzie należna Bankowi gdy Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej i wynosić będzie 2/3 różnicy pomiędzy Średnią Ceną Ważoną Sprzedaży a Ceną Początkową. Jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej, break fee nie będzie należna.

Transakcja TRS została zawarta na warunkach uwzględniających wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Na zabezpieczenie wierzytelności Banku mogących wynikać z Transakcji TRS, ORLEN złoży na rzecz Banku depozyt gotówkowy, podlegający oprocentowaniu na warunkach rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 25/2022 – Conclusion of a total return swap transaction in
relation to PKN ORLEN S.A. shares

Legal basis:

Article 17.1 of MAR – inside information

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs that on
30th September 2022 it concluded with PKN ORLEN S.A. ("ORLEN") a total
return swap transaction (“Total Return Swap”; "TRS"), in which the
underlying instrument will be 14,161,080 ordinary bearer shares of ORLEN
("Shares"), which shares were previously acquired by the Bank from the
State Treasury ("TRS Transaction"). Bank informed about the Shares’
acquisition in the report No. 24/2022.

As part of TRS, ORLEN (a) will be obliged to pay to the Bank the amount
resulting from the deduction from the volume-weighted average price of
sales obtained by the Bank as a result of the sale of the Shares
constituting the underlying instrument to third parties (the "Weighted
Average Sale Price") of the purchase price of the shares from the State
Treasury by the Bank (the "Initial Price") (if the Weighted Average Sale
Price is lower than the Initial Price); or (b) be entitled to receive
from the Bank the amount resulting from the deduction from the Weighted
Average Sale Price of the Initial Price (if the Weighted Average Sale
Price is higher than the Initial Price).

The TRS Transaction is valid for a period of one month, while the
parties remain free to agree to extend this period. Moreover the Bank is
entitled to terminate it early in case the Bank's sale of all Shares. In
such a case, ORLEN may be obliged to pay the Bank a break fee. The break
fee will be due for the Bank if the Weighted Average Sale Price is
higher than the Initial Price and is equal to 2/3 of the difference
between the Weighted Average Sale Price and the Initial Price. If the
Weighted Average Sale Price is lower than the Initial Price, the break
fee will not be due.

The TRS was concluded on terms taking into account the requirements of
Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and investment firms. To secure the Bank's receivables that
may result from the TRS Transaction ORLEN will make a cash deposit to
the Bank, subject to interest on market terms.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-09-30 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki