REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

2022-05-30 18:30
publikacja
2022-05-30 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 14/2022 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 maja 2022 r. Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) aneks do umowy pożyczki („Umowa”), o której mowa w raporcie nr 18/2017 z 30 maja 2017 r.
Ostateczna data spłaty przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy została wydłużona o 24 miesiące. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji.

Jednocześnie Bank informuje, że w związku z zawartą Umową, Bank 30 maja 2022 r. podpisał oświadczenie dotyczące porozumienia trójstronnego z Klientem oraz instytucją, z którą Klient realizuje wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, współfinansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Umowy („Porozumienie”), o którym mowa w raporcie nr 19/2017 z 30 maja 2017 r. Oświadczenie potwierdza fakt wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia o 24 miesiące.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 14/2022 – Conclusion of an annex to the loan agreement

Legal basis:

Article 17.1 of MAR – confidential information

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby informs
that on 30 May 2022 the Bank concluded with the Bank's customer
("Customer") an annex to the loan agreement ("Loan Agreement") referred
to in the report No. 18/2017 of 30 May 2017.


The final repayment date of the loan granted under the Loan Agreement
has been extended by 24 months. The interest rate on the loan granted
under the Loan Agreement is based on the WIBOR plus Bank's margin. The
Loan Agreement is secured by, among others, financial and registered
pledges on the subject of the investment, and among the security
documents there is also a Customer’s statement of voluntary submission
to enforcement.

Moreover, the Bank informs that in connection with the concluded
Agreement, on 30 May 2022 the Bank signed a statement regarding a
tripartite agreement with the Customer and the institution with which
the Customer concludes the capital investment project, co-financed with
funds obtained under the Loan Agreement ("Agreement"), referred to in
the report No. 19/2017 of 30 May 2017. The statement confirms the fact
that the duration of the Agreement has been extended by 24 months.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki