Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 30/2018 – Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:
PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, iż uczestniczył w kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego.

W dniu dzisiejszym EBA opublikowała wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.

Ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych w 2018 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności Banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC / ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy 2018-2020. Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2017 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.

Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku byłby w 2020 r. na poziomie 17,39% w scenariuszu bazowym oraz 15,93% w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany CET 1 na koniec 2017 r. wyniósł 16,50%. Po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia CRR/CRD i MSSF 9, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku wyniósłby na koniec 2020 r. odpowiednio 16,89% oraz 15,62%, zaś na koniec 2017 r. wyniósłby 15,91%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 30/2018 – EU-Wide Stress Test Results 2018Legal
basis: Article 56.1 Act of Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
CompaniesThe report:PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby
informs that the Bank was subject to the 2018 EU-wide stress test
conducted by the European Banking Authority (“EBA”) in cooperation with
the Polish Financial Supervision Authority.The EBA announced
today the EU-wide stress test results.The 2018 EU-widestress
test does not contain a pass fail threshold and instead is designed to
be used as an important source of information for the purposes of the
supervisory review and evaluation process (SREP). The results will
assist competent authorities in assessing Bank's ability to meet
applicable prudential requirements under stressed scenarios.The
adverse stress test scenario was set by the ECB/ESRB and covers a
three-year time horizon 2018-2020. The stress test has been carried out
applying a static balance sheet assumption as at December 2017, and
therefore does not take into account future business strategies and
management actions. It is not a forecast of Bank profits.According
to the EU-wide stress test results, the consolidated Common Equity Tier
1 (CET1) ratio of the Bank would be in 2020 at the level of 17.39% under
the baseline scenario and at 15.93% under the adverse scenario, while
the consolidated CET1 ratio as of 2017 was 16.50%. Restated consolidated
CET1 ratio of the Bank reflecting the full CRR/CRD and IFRS9 effect
would be in 2020 at the level of 16.89% and 15.62% respectively, while
for 2017 at the level of 15.91%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-02 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
2018-11-02 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl