REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2020 r.

2020-08-28 19:24
publikacja
2020-08-28 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport nr 30/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2020 r.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na 26 sierpnia 2020 r. dysponowali 864.163.755 głosami podczas głosowania nad uchwałami od nr 1 do nr 5 i 864.163.765 głosami podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ przy wszystkich głosowaniach w 69,13%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 42,58% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 100.000.000 głosów, tj. 11,57% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8% ogólnej liczby głosów;
3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 91.910.000 głosów tj. 10,64% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,35% ogólnej liczby głosów;
4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 54.500.000 głosów tj. 6,31% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,36% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 30/2020 – List of shareholders holding at least 5% of the
number of votes at the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A.
convened for 26 August 2020
Legal grounds:


Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public
Companies, dated 29 July 2005.

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs
that the shareholders who attended the Annual General Meeting (“AGM”) on
26 August 2020 held 864,163,755 votes while voting on the resolutions
from No. 1 to No. 5, and 864,163,765 votes while voting on other
resolutions. This indicates that 69.13% of the Bank’s share capital out
of 1,250,000,000 shares was represented at the AGM, where each share
confers one voting right.

At least 5% of voting rights at the AGM was held by:


1) the State Treasury represented by the Minister of State Assets that
held 367,918,980 votes, i.e. 42.58% of voting rights while voting on all
resolutions and 29.43% of the aggregate number of votes;


2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny that held
100,000,000 votes, i.e. 11.57% of voting rights while voting on all
resolutions and 8% of the aggregate number of votes;


3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander that held 91,910,000
votes, i.e. 10.64% of voting rights while voting on all resolutions, and
7.35% of the aggregate number of votes;


4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" that held 54,500,000
votes, i.e. 6.31% of the voting rights while voting on all resolutions,
and 4.36% of the aggregate number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Marcin Jabłczyński Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki