REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.

2022-09-21 17:45
publikacja
2022-09-21 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 22/2022 – Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), 21 września 2022 roku otrzymał pismo, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Zgodnie z decyzją KNF z 31 lipca 2018 roku, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR").

W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF, KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Bank, jest podstawą do tego, by na Bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 1%.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 22/2022 – Request of the Polish Financial Supervision Authority to express an opinion by the Financial Stability Committee regarding a change of the other systemically important institution buffer imposed on PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Article 17.1 MAR Regulation – confidential informationThe report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs that in the course of administrative proceedings conducted by the Polish Financial Supervision Authority (PFSA), on 21 September 2022, the Bank received a letter, in which the PFSA asks the Financial Stability Committee (FSC) to express its opinion regarding a change of the amount of the other systemically important institution (O-SII) buffer imposed on the Bank.Pursuant to the PFSA's decision of 31 July 2018, the Bank is currently required to maintain the O-SII buffer in the amount equivalent to 1% of the total risk exposure amount calculated in accordance with Art. art. 92 par. 3 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, amending Regulation (EU) No. 648/2012 ("CRR").As part of the review of the adequacy of the O-SII buffer, carried out by the PFSA, the PFSA indicated that the assessment of systemic importance of the Bank is the basis to impose on the Bank the O-SII buffer in the amount equivalent to 2% of the total risk exposure, instead of the current buffer of 1%. A final decision will be taken by the PFSA after obtaining the FSC's position.The Bank will inform in a separate report about the completion of the proceedings and decision regarding the O-SII buffer.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki