REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022

2019-11-18 07:20
publikacja
2019-11-18 07:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 21/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 oraz art. 7 Rozporządzenia MAR, w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia publikacji informacji poufnej (zatwierdzeniem strategii Banku przez Radę Nadzorczą Banku) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą przyjęcia przez Zarząd Banku strategii Banku na lata 2020 - 2022.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona 8 listopada 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 8 listopada 2019 r. przyjął strategię Banku na lata 2020 – 2022 ("Strategia") oraz zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Cele finansowe Banku zdefiniowane na 2022 r. są następujące:
• poziom zysku netto - wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł;
• wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12 %;
• wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41 %;
• koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,60 % - 0,75 %;
• zdolność do wypłaty dywidendy.

Bank jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2020-2022.”.

W związku z zatwierdzeniem Strategii przez Radę Nadzorczą, Bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania publikacji informacji.

W ocenie Zarządu Banku, opóźnienie przekazania informacji poufnej z 8 listopada 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której Rada Nadzorcza Banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat Strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Jednocześnie Bank wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Bank, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a - c Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 21/2019 – Disclosure of delayed inside information concerning
the fact of approving by the PKO Bank Polski S.A. Management Board the
strategy for years 2020-2022Legal basis:Article 17(1) of the
MAR RegulationContent of the Report:Acting pursuant to
Article 17(1), Article 17(4) and Article 7 of MAR Regulation, in
connection with the cessation of premises of delay of disclosure of
inside information (Bank’s Supervisory Board approval to Bank’s
strategy), the Management Board of the PKO Bank Polski S.A. (“Bank”)
hereby discloses the following inside information concerning the fact of
approving by the Bank’s Management Board the strategy for years
2020-2022.Content of the inside information delayed on 8
November 2019 under Article 17(4) of MAR:“The Management Board
of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 8 November
2019 it approved the strategy for years 2020-2022 (“Strategy”) and it
intends to request the Bank’s Supervisory Board approval of this motion.The
Bank’s financial targets defined for 2022 are as follows:• net
profit above PLN 5 billion in 2022;• ROE 12 % as a target in 2022;•
C/I around 41 % in 2022;• cost of risk in 2022 0.60 % - 0.75 %;•
capacity to pay out dividend.Furthermore, the Bank hereby
announces that these strategic objectives and targets are not a forecast
or estimate of results, including financial results, and concern only
the intended directions of Bank’s activities in 2020-2022.”.In
relation to approving the Strategy by the Supervisory Board, the Bank
decided to publish the inside information as a result of cassation of
premises to more further delaying the publication of the information.In
the opinion of the Bank’s Management Board, the delay of disclosure of
the inside information of 8 November 2019 was justified because the
immediate publication of such information was unjustified in view of the
chance that the Bank’s Supervisory Board could not express its position
on the Strategy which could mislead the public.Furthermore, the
Bank announces that the delay of disclosure of the inside information
did not mislead the public and that the Bank has taken all measures
necessary to ensure the confidentiality of that information.In
accordance with Article 17(4) third paragraph of MAR Regulation, the
Bank will inform the Polish Financial Supervision Authority about the
delay of disclosure of the inside information immediately after the
publication of this report by presenting a written explanation of how
the conditions set in Article 17(4)(a)-(c) of MAR Regulation were met.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-18 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki