REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnego zainteresowania PKO Banku Polskiego S.A. ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.

2022-09-30 01:40
publikacja
2022-09-30 01:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnego zainteresowania PKO Banku Polskiego S.A. ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Nr 23/2022- Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnego zainteresowania PKO Banku Polskiego S.A. ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Banku niniejszym informuje, że Bank 11 lipca 2022 r. wyraził wstępne zainteresowanie ofertą zakupu od Skarbu Państwa części akcji spółki PKN ORLEN S.A.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Banku opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniało warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Banku poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną dzięki możliwemu przedwczesnemu wskazaniu na konkretny kierunek podjętych przez Bank działań zmierzających do ewentualnego nabycia przez Bank od Skarbu Państwa nieoznaczonego co do wielkości pakietu akcji PKN ORLEN S.A., a także możliwość powstania zagrożenia dla prowadzonych ewentualnie negocjacji dotyczących podmiotu, którego instrumenty finansowe notowane są na GPW.

Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości mogło zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia co do konkretnego sposobu działania Banku, a także warunków ewentualnej transakcji.
Nie istniały przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Bank zapewnił należytą ochronę informacji, której przekazanie do publicznej wiadomości podlegało opóźnieniu, w szczególności wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur - poprzez zapewnienie barier informacyjnych wprowadzonych wewnętrznie i w stosunku do osób trzecich. Jednocześnie dostęp do opóźnionej informacji uzyskały ze strony Banku wyłącznie osoby, których dostęp do tej informacji był niezbędny do realizacji obowiązków zawodowych.


Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data 11 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 23/2022 – The disclosure of the delayed inside information
regarding PKO Bank Polski S.A. initial interest in the offer to buy from
the State Treasury some shares of PKN ORLEN S.A.

Legal basis:

Article 17.1 of MAR – inside information

The report:
The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (”Bank”), acting pursuant
to Art. 17 section 4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), decided to delay the public
disclosure of the following inside information.

1. Content of the delayed inside information
The Management Board of the Bank hereby informs that on 11 July 2022 the
Bank expressed the initial interest in the offer to buy from the State
Treasury some shares of PKN ORLEN S.A.
2. The reason for delay the public disclosure of the inside information.

In the Bank's opinion, the delay in the public disclosure of inside
information met the conditions set out in the MAR and the guidelines of
the European Securities and Markets Authority on the Market Abuse
Regulation of 20 October 2016 issued pursuant to Article 17(11) of the
MAR at the time of the decision to delay.
The Bank’s legitimate interests could be prejudiced by immediate
disclosure of the information by the possibility of jeopardising the
proper assessment of information by the public through possible
premature indication of the specific direction of actions taken by the
Bank, aim for the possible purchase from the State Treasury unmarked in
size part of PKN ORLEN S.A. share capital. Immediate disclosure could
also adversely impact on possible negotiation affecting the listed on
WSE financial instruments of PKN ORLEN S.A.
Immediate disclosure of the information to the public could jeopardise
the proper assessment of the information by the public by making a
misleading impression as to the specific mode of operation of the Bank,
as well as the terms of a possible transaction.

There were no conditions for considering that delaying the disclosure of
inside information could mislead the public.

The Bank ensured proper protection of information, the disclosure of
which to the public was subject to delay, in particular resulting from
applicable law and internal procedures - by providing information
barriers introduced internally and in relation to third parties. At the
same time, access to the delayed information was granted by the Bank
only to persons whose access to this information was necessary for the
performance of professional duties.
The moment of delay in the publication of the inside information was 11
July 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2022-09-30 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki