REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udziału PKO Banku Polskiego S.A. w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia przez Bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A.

2022-09-07 22:15
publikacja
2022-09-07 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udziału PKO Banku Polskiego S.A. w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia przez Bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Nr 20/2022- Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udziału PKO Banku Polskiego S.A. w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia przez Bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:


1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Banku niniejszym informuje, że Bank w dniu 6 kwietnia 2022 r. wyraził zgodę na (i) udział PKO Banku Polskiego S.A. w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia przez Bank od Poczty Polskiej S.A. pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. będących własnością Poczty Polskiej S.A., tj. 75%-10 akcji Banku Pocztowego S.A.; (ii) rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących tego projektu.

Bank zaznacza jednocześnie, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez Bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne, zależą od negocjacji pomiędzy stronami. Żadne wiążące decyzje dotyczące warunków rozważanej transakcji nie zostały na dzień podjęcia przez Zarząd powyższej uchwały podjęte i jednocześnie nie ma pewności czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Banku opóźnienie przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości spełniało w chwili podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Banku poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną dzięki możliwemu przedwczesnemu wskazaniu na konkretny kierunek podjętych przez Bank działań zmierzających do ewentualnego nabycia przez PKO BP S.A. od Poczty Polskiej S.A. pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. będących własnością Poczty Polskiej S.A., tj. 75%-10 akcji Banku Pocztowego S.A., a także możliwość zagrożenia dla prowadzonych ewentualnie negocjacji dotyczących podmiotu, którego instrumenty finansowe notowane są na rynku Catalyst.


Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości mogłoby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia co do konkretnego sposobu działania Banku, a także warunków ewentualnej transakcji.
Nie istniały przy tym warunki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.
Bank zapewnił należytą ochronę informacji, której przekazanie do publicznej wiadomości podlegało opóźnieniu, w szczególności wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur - poprzez zapewnienie barier informacyjnych wprowadzonych wewnętrznie i w stosunku do osób trzecich. Jednocześnie dostęp do opóźnionej informacji uzyskały ze strony Banku wyłącznie osoby, których dostęp do tej informacji był niezbędny do realizacji obowiązków zawodowych.


Publikacja ww. informacji następuje w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, dotyczącymi opóźnionej informacji poufnej wskazanej powyżej. Podanie do publicznej wiadomości tej informacji zostało opóźnione 8 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Jednakże, w ocenie Banku, pojawiające się doniesienia medialne, uzasadniają obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej informacji wynikający z art. 17 ust. 7 MAR, tj. sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana, a doniesienia medialne dotyczą wyraźnie informacji poufnej oraz w sposób dostatecznie wyraźny wskazują, że jej poufność nie jest dłużej zapewniona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 20/2022 – The disclosure of the delayed inside information
regarding PKO Bank Polski S.A. participation in the investment process
related to the possible acquisition the part of Bank Pocztowy S.A. share
capital

Legal basis:

Article 17.1 of MAR – inside information

The report:
The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (”Bank”), acting pursuant
to Art. 17 section 4 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), decided to delay the public
disclosure of the following inside information.

1. Content of the delayed inside information

The Management Board of the Bank hereby informs that on 6 April 2022 the
Bank agreed to (i) participate in the investment process regarding the
possible acquisition from Poczta Polska S.A. the part of Bank Pocztowy
S.A. share capital belongs to Poczta Polska S.A. i.e. 75% -10 shares of
Bank Pocztowy S.A. share capital; (ii) start the preparatory work on
this project.

The Bank would like to point out that the preparatory work on possible
purchase of the part of Bank Pocztowy S.A. share capital is on the early
stage and the target structure of the considered transaction and its
commercial and legal conditions depend on the effect of the
negotiations. No binding decisions regarding the terms of the
contemplated transaction have been made as at the date of adoption of
the above resolution by the Management Board and, at the same time, it
is not certain whether and when such decisions will be made.
2. The reason for delay the public disclosure of the inside information.

In the Bank's opinion, the delay in the public disclosure of inside
information met the conditions set out in the MAR and the guidelines of
the European Securities and Markets Authority on the Market Abuse
Regulation of 20 October 2016 issued pursuant to Article 17(11) of the
MAR at the time of the decision to delay.

The Bank’s legitimate interests could be prejudiced by immediate
disclosure of the information by the possibility of jeopardising the
proper assessment of information by the public through possible
premature indication of the specific direction of actions taken by the
Bank, aimed at the possible purchase from Poczta Polska S.A. of the
shares in Bank Pocztowy S.A. belonging to Poczta Polska S.A. i.e. 75%
-10 shares in Bank Pocztowy S.A.’s share capital. Immediate disclosure
could also adversely impact the possible negotiations affecting the
listed on Catalyst financial instruments of Bank Pocztowy S.A.

Immediate disclosure of the information to the public could jeopardise
the proper assessment of the information by the public by making a
misleading impression as to the specific actions of the Bank, as well as
the terms of a contemplated transaction.

There were no grounds for considering that delaying the disclosure of
inside information could mislead the public.

The Bank ensured proper protection of information, the disclosure of
which to the public was subject to delay, in particular resulting from
applicable law and internal procedures - by providing information
barriers introduced internally and in relation to third parties. At the
same time, access to the delayed information was granted by the Bank
only to persons whose access to this information was necessary for the
performance of professional duties.

Publication of the information takes place in connection with appearing
media reports concerning above – mentioned inside information which
public disclosure was delayed. Public disclosure of the inside
information was delayed pursuant to Art. 17 section 4 of MAR on 8 April
2022. In Bank’s view, the reports appearing in the media substantiate
the obligation to immediately disclose the aforementioned inside
information resulting from Art. 17 section 7 of MAR, i.e. in the
situation where the confidentiality of an inside information is no
longer ensured and a rumour explicitly relates to inside information the
disclosure of which has been delayed, where that rumour is sufficiently
accurate to indicate that the confidentiality of that information is no
longer ensured.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2022-09-07 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki