REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.

2022-05-12 20:52
publikacja
2022-05-12 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_ZWZ_12.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_odpowiedniosci_kandydatow_na_czlonkow_i_czlonkow_Rady_Nadzorczej_PKO_Banku_Polskiego_S.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_RN_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGM_12_May_2022_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Policy_concerning_the_assessment_of_the_suitability_of_candidates_for_Members_and_the_Members_of_the_Supervisory_Board_of_PKO_Bank_Polski_S.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rules_and_Regulations_of_the_Supervisory_Board_-_consolidated_text.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 11/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r. („ZWZ”).

Jednocześnie Bank informuje, iż ZWZ przyjęło zmieniony porządek obrad nieuwzględniający pkt 13, pkt 15, pkt 18 i pkt 19 porządku obrad ZWZ zawartego w ogłoszeniu o jego zwołaniu, załączonym do raportu nr 6/2022.
Załączniki
Plik Opis
uchwały ZWZ_12.05.2022.pdfuchwały ZWZ_12.05.2022.pdf Uchwały ZWZ_12.05.2022
Polityka odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.pdfPolityka odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Regulamin RN - tekst jednolity.pdfRegulamin RN - tekst jednolity.pdf Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
AGM_12_May_2022 resolutions.pdfAGM_12_May_2022 resolutions.pdf AGM_12 May 2022 resolutions
Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members and the Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.pdfPolicy concerning the assessment of the suitability of candidates for Members and the Members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.pdf Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for members and the members of the Supervisory Board PKO Bank Polski S.A.
Rules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdfRules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board PKO Bank Polski S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 11/2022 – Resolutions adopted by the Annual General Meeting
of PKO Bank Polski S.A. on 12 May 2022
Legal basis:

Paragraphs 19.1.6 and 19.1.7 of the Regulation of the Minister of
Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information
published by issuers of securities and the conditions for considering as
equivalent the information required by law of a non-member state
The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby
publishes (as an attachment to this report) the content of the
resolutions adopted by the Annual General Meeting of PKO Bank Polski
S.A. on 12 May 2022 (“AGM”).

At the same time, the Bank informs that the AGM adopted an amended
agenda not taking into account point 13, point 15, point 18 and point 19
of the agenda of the AGM contained in the announcement on its convening,
attached to report No. 6/2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki