Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 29/2018 – Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż powziął informację o rejestracji 26 października 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej uchwałą nr 31/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 18 czerwca 2018 r.
W Statucie Banku § 24a otrzymał następujące brzmienie:
„Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi podmiotami, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 29/2018 – Registration of the amendment to the Articles of Association of PKO Bank Polski S.A. Legal basis:Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state.The report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that the Bank learnt that the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register on 26 October 2018 registered the amendment to the Bank’s Articles of Association, adopted by the resolutions No. 31/2018 of the Annual General Meeting on 18 June 2018.The § 24a of the Bank’s Articles of Association were amended as follows:"The Bank may, within the group, cooperate with other entities, in particular, by using free technical, organizational and personnel resources or IT systems, in accordance with their economic purpose and with particular emphasis on the safety of the Bank and of those entities.".

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-29 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl