Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 1/2019 – Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż powziął informację o rejestracji 9 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 18 czerwca 2018 r.
W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 pkt 9 lit. e otrzymała następujące brzmienie:

„e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;”;

2) w § 4 ust. 1 pkt 9 po lit. f dodano litery g – h o następującym brzmieniu:

„g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;
h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 1/2019 – Registration of the amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski S.A. Legal basis:Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state.The report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that the Bank learnt that the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register on 9 January 2019 registered the amendments to the Bank’s Articles of Association, adopted by the resolution No. 33/2018 of the Annual General Meeting on 18 June 2018.The Bank’s Articles of Association were amended as follows:1) § 4.1 point 9) letter e) received the following wording: “e) enabling the acceptance of payment instruments and carrying out payment transactions, initiated by the payment instrument of the payer by the acceptor or through his agency, which consist of, in particular, servicing the authorization, sending the payer’s or the acceptor’s payment orders to the issuer of the payment instrument or payment systems, aimed at transferring the funds due to the acceptor;”;2) in § 4.1 point 9) after letter f) the following wording of letters g) – h) was added:“g) providing a service which consists of initiating a payment transaction;h) providing a service which consists of offering access to information about an account,”.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-09 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl