REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

2020-11-12 14:48
publikacja
2020-11-12 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zmiany_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Amendments_to_the_Articles_of_Association.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 33/2020 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 10 listopada 2020 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 17 września 2019 r.

Rejestracja nie dotyczy zmiany polegającej na dodaniu w § 4 ust. 2 nowego pkt 18 w brzmieniu:
„18) świadczenie usług związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.” ,
w odniesieniu do której Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) nie wydała jeszcze decyzji.

Ponadto na decyzję KNF oraz rejestrację przez sąd rejestrowy oczekują zmiany Statutu Banku, przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 sierpnia 2020 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Banku znajdują się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Zmiany Statutu.pdfZmiany Statutu.pdf Zarejestrowane zmiany Statutu
Amendments to the Articles of Association.pdfAmendments to the Articles of Association.pdf Registered amendments to the Articles of Association

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 33/2020 – Registration of amendments to the Articles of
Association of PKO Bank Polski S.A.


Legal basis:


Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29
March 2018 on the current and periodic information published by issuers
of securities and on the conditions for recognising such information as
being equivalent to information required by the provisions of law of a
non-member state.


The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs
that on 10 November 2020 the Bank was notified that the District Court
for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National
Court Register in Warsaw registered the amendments to the Bank’s
Articles of Association, adopted by the resolution No. 3/2019 of the
Extraordinary General Meeting on 17 September 2019.


The registration does not apply to an amendment that concerned adding a
new point 18 in § 4 section 2, worded as follows:


“18) provision of services related to servicing the Employee Capital
Plans.”;


on which the Polish Financial Supervision Authority ("PFSA") has not yet
issued a decision.


In addition, the amendments to the Bank's Articles of Association
adopted by the resolutions of the Annual General Meeting on August 26,
2020 are awaiting a decision from the Polish Financial Supervision
Authority and a registration by the registry court.


The registered amendments of the Bank’s Articles of Association are
provided in the attached file.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki