Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-23
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 35/2017 – Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 14/2017 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych („Emisja”).

Poniżej Bank przekazuje szczegółowe informacje o uplasowanej Emisji :

1. rozliczenie Emisji nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017 r. (Data Emisji),
2. łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 1.700.000.000 zł,
3. obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”) – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody KNF na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem,
4. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od Daty Emisji, za zgodą KNF (opcja call),
5. wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100.000 zł,
6. cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji,
7. obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 155 pb. p.a. w całym okresie Emisji,
8. świadczenia z tytułu obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9. obligacje nie będą zabezpieczone,
10. obligacje nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
11. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
12. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 35/2017 – Carrying out an issue of subordinated bondsLegal
basis:Article 17.1 of MAR – confidential informationContent
of the report:With reference to Report No. 14/2017, the
Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby announces
that, on 23 August 2017, the Bank has placed subordinated bonds (the
“Issue”).Below, the Bank provides detailed
information about placed Issue:1. the settlement of the Issue
will be carried out on August 28, 2017 (“Issue Date”),2.
the total nominal value of the bonds will be PLN 1,700,000,000 ,3.
the bonds will be issued under the terms of the Bonds Act of 15 January
2015, whilst the proceeds from the Issue shall, pending approval from
the Polish Financial Supervision Authority’s (the “PFSA”), be used to
augment the Bank’s supplementary funds under the terms of Article 127
par. 2 pt. 2 of the Banking Act of 29 August 1997, and Article 63 of the
Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013. The Bank will inform in a separate report about
receiving the PFSA consent to use the proceeds obtained from the issue
of subordinated bonds for increasing the supplementary funds of the Bank,4.
the Issue will be carried out in 10NC5 format, i.e., with a maturity of
10 years, whereby the Bank has the right to redeem prematurely all the
shares in the Issue (the “call option”) within five years from the Issue
Date, pending approval from the PFSA,5. the nominal value of one
bond will be PLN 100,000 ,6. the issue price of the bonds will be
equal to the nominal value of the bonds,7. the bonds will bear
interest in half-yearly interest periods, the interest on the bonds
being calculated on the nominal value according to a variable interest
rate equal to the WIBOR 6M+ rate, increased by a margin equal to 155 bp.
per annum throughout the Issue period,8. the performance under the
bonds will be exclusively of a monetary kind,9. the bonds will be
unsecured,10. the bonds will be in dematerialised form and are
registered in the securities deposit maintained by Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.,11. the Bank will apply for
the bonds to be admitted to trading on the alternative trading facility
maintained by BondSpot S.A. or the Warsaw Stock Exchange,12.
projections of liabilities under the bonds until their complete
redemption should be estimated on the basis of statements and
information provided by the Bank as a public company, in accordance with
MAR Regulation and with the Act of 29 July 2005 on Public Offering,
Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading
System, and on Public Companies..


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-23 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl